Ympäristö ja laatu

Me Smedbolla kehitämme korkealaatuisia tuotteita perustuen skandinaavisiin tyylisuuntauksiin ja vahvaan suunnit­teluun. Tuotekehitysprosessimme aikana pyrimme jatkuvasti keskittymään sekä laatuun että ympäristöön ja näin vaikuttamaan kestävään ja vastuulliseen kehitykseen.
Yhdessä toimittajien ja yhteistyökumppaneiden kanssa lähdemme kolmesta periaatteesta: ympäristö, laatu ja suunnittelu, sekä ihmiset. Työskentelemme muuttuvassa maailmassa, mutta tavoite on siitä huolimatta vakaa: pyrkiä kohti parempaa maailmaa ihmiset ja ympäristö huomioiden.

YMPÄRISTÖ

Päätöstemme tulee perustua ympäristön huomioiviin arvoihin kestävää tulevaisuutta varten. Noudatamme asetettuja lakeja ja määräyksiä sekä pyrimme tarjoa­maan palvelua, joka ylittää normien ja lakien vaatimuk­set.

Kuljetukset

Käytämme tehokkaampien kuljetusten aikaansaami­seksi vakiintuneita kuljetusliikkeitä, joilla on hyvin suun­nitellut aloitteet ja vaatimukset ympäristövaikutuksen vähentämiseksi.

Jätteet

Pyrimme jatkuvasti vähentämään yrityksen jätemäärää. Kaikki metallijäte lajitellaan ja kierrätetään uusiksi me­tallituotteiksi. Smedbo on liittynyt FTI- (aikaisemmin REPA) ja Grønt Punkt Norge -yhteisöihin varmistaak­seen paperista, pahvista ja muovista valmistetun pak­kausmateriaalin tehokkaan kierrätyksen.

Raaka-aineet ja kemikaalit

Työskentelemme yhdessä yhteistyökumppaneidemme kanssa parantaaksemme raaka-aineiden ja materiaa­lien käyttötehokkuutta. Tutkimme luokiteltujen aineiden sisällön REACH-asetuksen mukaisesti sekä laadimme ja toimitamme tarvittaessa tiedot, kuten käyttöturval­lisuustiedotteet.

Tuotedokumentaatio

Kehitysprosessin aikana arvioidaan tuotteen sertifiointi- ja merkintätarve sekä vaatimustenmukaisuus voimassa olevien standardien kanssa, kuten sertifiointi CE-stan­dardin mukaisesti. Työskentelemme asiakirjojen laati­misen, kuten FDV, kanssa ja tarjoamme käyttöön tek­niset kuvaukset ja asennusohjeet. Tuotteemme ja sarjamme löytyvät myös Rakennustieto Oy:n järjestelmistä.

LAATU JA SUUNNITTELU

Pitkä käyttöikä on yksi tärkeimmistä perusteista, kun suunnittelemme ja kehitämme tuotteita. Haluamme vaikuttaa korkealla laadulla ja vahvalla suunnittelulla siihen, että asiakkaamme käyttäisivät tuotteitamme pidempään eivätkä ne päätyisi kasvaviin jätekasoihin. Myönnämme kaikille tuotteillemme 10 tai 5 vuoden ta­kuun, mikä on luonnollinen osa tätä.

IHMISET

Vain yhteistyössä ja vuoropuhelussa yhteistyök­umppaneidemme kanssa voimme saavuttaa ta­voitteemme.

  • Tämän vuoksi asetamme korkeat vaatimukset yh­teistyökumppaneillemme muun muassa seuraa­vien kohtien noudattamisesta:
  • Kansallisen ja kansainvälisen lainsäädännön nou­dattaminen.
  • Turvallisen ja terveellisen työpaikan järjestäminen työntekijöille.
  • Sosiaalisten kriteerien kunnioitus eettisessä kau­passa, kuten työntekijöiden ihmisoikeudet, ty­öympäristö ja korruption vastaisuus, YK:n ja kansainvälisen työjärjestön (ILO) yleissopimusten mukaisesti.
  • YK:n lapsen oikeuksien yleissopimuksen noudat­taminen.
  • Työntekijät saavat vähintään vähimmäispalkkaa ja työajat noudattavat voimassa olevaa lainsäädän­töä.
  • Smedbon kanssa sovittujen ympäristötoimenpitei­den noudattaminen.

Lataa pdf-muodossa
Smedbo ympäristö ja laatupolitikka nov -20_FI